Меню Закрити

ВАРВАРОВ АНАТОЛІЙ | VARVAROV ANATOLY

https://www.facebook.com/tvarvarov

Нар. 12/02/1967 у м. Кременчук (Полтавська обл., Україна).

Освіта:

1983–1987 – Дніпропетровське художнє училище ім. Є.Вучетича

1990–1996 – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Член Національної спілки художників України.

Учасник арт-комуни СКВОТ НА ОЛЕГІВСЬКІЙ.

Живе і працює в м Києві.

Роботи знаходяться в колекціях UKM Uue Kunsti Muuseum | MONA The Museum of New Art, Центру сучасного мистецтва М17, Національної спілки художників України, галерей «Soviart», AVS АRT, RA, ВЕРНІСАЖ і приватних колекціях Великобританії, Австрії, США, Німеччини, Канади, Італії, Чилі, Китаю, Естонії, Польщі, України, Чехії, Росії.

Вибрані персональні виставки:

1994 – КУЛЬТУРНИЙ КОНСЕНСУС, простір художньої майстерні, Київ

2011 – МИТЬ ПРОСТОРУ, театр «Сузір’я», Київ

2012 – PAINTING FILES, Галерея РА, Київ

2013 – МАЛЬОВНИЧІ ФАЙЛИ, Twins Gallery, Київ

2013 – СТУПІНЬ СВОБОДИ, Галерея РА, Київ

2014 – МИТЬ ПРОСТОРУ, Пекін, Китай

2016 – ПО ТУ СТОРОНУ СКЛА, Gallery Telega, Дніпропетровськ

2016 – МІЙ ШЛЯХ. MY WAY. МОЙ ПУТЬ, Асоціація арт галерей України. ЦСМ «Совіарт», Київ

2017 – 30/50, Zavalnyi Art Center, Київ

2017 – Я ЖИВУ!, ЦСМ М17, Київ

Вибрані виставки:

1993 – ГРУДЕНЬ, Державний історико-архітектурний заповідник «Старий Київ»

1994 – виставка-акція РЕПЕТИЦІЯ, Державний театральний інститут, Київ

1995 – виставка-акція ПОВЕРНЕННЯ БЛУДНОГО СИНА, ДК «Славутич»

1996 – проект ВІДПЛИТТЯ FGE (Fіктівная Gалерея Eкcпедіція), вул. Олегівська, Київ

2008 – УКРАЇНСЬКИЙ І РОСІЙСЬКИЙ НАТЮРМОРТ ХХ ст., галерея «Вернісаж», Київ

2008 – FLASHBACK, Галерея РА, Київ

2008 – ART-KYIV, Український дім, галерея «Вернісаж», Київ

2009–2010 – РІЗДВЯНА ВИСТАВКА, ЦБХ, Київ

2009–2010 – НЕ ПРІТУЛЯТІСЬ, Галерея РА, Київ

2010 – LEGALIZATION, Галерея РА, Київ

2011 –

ВІЧНІСТЬ, Галерея РА, Київ

ДЗВІНОК, Галерея РА, Київ

ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН, Аукціони № 17 (9.04.2011); №19 (29.10.2011); №21 (7.12.2011)

Акція ЗОЛОТІ ГОРИ, гора Щекавиця, Київ

НЕЗАЛЕЖНІ – НОВЕ МИСТЕЦТВО НОВОЇ КРАЇНИ 1991–2011, FGE, Мистецький Арсенал, Київ

ПОДОРОЖ НА СХІД, ART-KYIV contemporary 2011, Мистецький Арсенал, Київ

Проект ПІДРУЧНИК З ФІЗИКИ, ІПСМ НАМ України, Школа візуальних мистецтв Галереї РА

2012 –

CE ESTE DE VANZARE?, Галерея РА, Київ

Аукціон № 1, СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО (25.02.2012)

УКРАЇНСЬКА АЛЬТЕРНАТИВА ХХ, Аукціон (07.04.2012; 13.10.2012), АД «ДУКАТ», Київ

ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН, Аукціон № 23 (28.04.2012)

ANOT HER BRICK IN THE WALL, Галерея РА, Київ

ARTVILNIUS 12 Project Lendscape inside, галерея РА, Вільнюс

Перша Київська міжнародна БІЄНАЛЕ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА (паралельна програма SOVIART)

КОМУНІКАЦІЯ ХХІ, Будинок художника

СКВОТ НА ОЛЕГІВСЬКІЙ, Центр Сучасного Мистецтва М17, Київ

2013 –

ВІЧНІСТЬ 2, Галерея РА, Київ

ХУДОЖНИКИ МАЛЮЮТЬ (А4, Кулькова ручка), Karas Gallery, Київ

Land-art fest ВЕСНЯНИЙ ВІТЕР / SPRINGWINDFEST, Київ

Аукціон КОМУНІКАЦІЯ ХХI, Музей сучасного мистецтва України, Київ

ПРЯМА ПРОЕКЦІЯ, Арт центр Я.Гретера, Київ

Проект Я – ЦЕ МОЇ МРІЇ, ART KYIV contemporary VIII, Мистецький Арсенал, Київ

2014 –

РІЗДВЯНА виставка, ЦСМ М17, Київ

Всеукраїнська виставка 200 РОКІВ Т. ШЕВЧЕНКА, ЦБХУ, Київ

Ювілейна виставка 45 РОКІВ КOНСХУ, ЦБХУ, Київ

ПАУЗА, Сквот на Олегівській, Галерея РА, Київ

XXI aktinäitus MEES JA NAINE | 21st nude art show MAN AND WOMAN, Музей сучасного мистецтва, Пярну, Естонія

Благодійна виставка УКРАЇНА – ЄДИНА БАТЬКІВЩИНА, ЦМ «Шоколадний будинок», Київ

Проект УКРАЇНСЬКИЙ ЛАНДШАФТ. ПО ТОЙ БІК ВІДЧАЮ, Мистецький Арсенал, Київ

Благодійний аукціон МІСТ ПЕРЕМОГИ на допомогу бійцям АТО, ЦСМ М17, Київ

Благодійний аукціон «ДУКАТ» на допомогу бійцям АТО, Український дім, Київ

2015 –

Проект А4, КУЛЬКОВА РУЧКА, Karas Gallery, Київ

Проект ПРОСТІ ЛЮДИ, галерея 8 bit!, Київ

XXII aktinäitus MEES JA NAINE | 22st nude art show MAN AND WOMAN, Музей сучасного мистецтва, Пярну, Естонія

ТРАЄКТОРІЇ ЗБЛИЖЕННЯ (до 50-річного ювілею Олега Голосія), галерея РА, Київ

Проект СПРАВЖНІ УКРАЇНЦІ, НСХУ, Київ

Міжнародний фестиваль ARTLEVEL, ЦСМ М17, Київ

ІГРИ Х, ЦСМ «Совіарт», Київ; AURUM ART CENTRE, Одеса

2016 –

УКРАЇНСЬКИЙ ПЕЙЗАЖ, Karas Gallery, Київ

А4, КУЛЬКОВА РУЧКА, Karas Gallery, Київ

2017 –

KYIV LANDSCAPE. KИІВСЬКИЙ ПЕЙЗАЖ, Музей історії міста Києва

СКВОТ НА вул. ОЛЕГІВСЬКА, Агенція промоції «Суми», Суми

СКВОТ НА ОЛЕГІВСЬКІЙ, ПРОЕКТ ЛІТО 2017, Асоціація арт галерей України, ЦСМ «Совіарт», Київ

Всеукраїнська виставка ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, ЦБХ, Київ

ART SEASONS | ART AUTUMN CONTEMPORARY, ЦСМ М17, Київ

Born 12/02/1967 in Kremenchug (Poltava region, Ukraine).

Education:

1983–87 – Dnipropetrovsk Art College E.Vucetic

1990-1996 – National Academy of Fine Arts and Architecture

Member of the National Union of Artists of Ukraine.

Member of the art commune Squat at Olegivskaya.

He lives and works in Kyiv.

The works are in the collections of UKM Uue Kunsti Muuseum | MONA The Museum of New Art, M17 Center for Contemporary Art, National Union of Artists of Ukraine, Soviart Galleries, AVS ART, RA, VERNISAGE and private collections in the United Kingdom, Austria, USA, Germany, Canada, Italy, Chile, China, Estonia, Poland, Ukraine, Czech Republic, Russia.

Selected personal exhibitions:

1994 – CULTURAL CONSENSUS, space of art workshop, Kyiv

2011 – WASH THE SPACE, Constellation Theater, Kiev

2012 – PAINTING FILES, RA Gallery, Kyiv

2013 – DRAWING FILES, Twins Gallery, Kiev

2013 – STAGE OF FREEDOM, RA Gallery, Kyiv

2014 – WASH THE SPACE, Beijing, China

2016 – ON THIS GLASS, Gallery Telega, Dnepropetrovsk

2016 – MY WAY. MY WAY. MY WAY, Association of Art Galleries of Ukraine. SSM Soviart, Kyiv

2017 – 30/50, Zavalnyi Art Center, Kyiv

2017 – I LIVE !, CSM M17, Kiev

Selected exhibitions:

1993 – DECEMBER, State Historical and Architectural Reserve «Old Kiev»

1994 – REPETITION exhibition-action, State Theater Institute, Kyiv

1995 – an exhibition-action of RETURN OF THE PROBABLE SON, “Slavutich”

1996 – FGE DISPLAY project (Fictitious Expedition Gallery), ul. Olegovskaya, Kyiv

2008 – UKRAINIAN AND RUSSIAN Still Life of the XX Century, Vernissage Gallery, Kyiv

2008 – FLASHBACK, RA Gallery, Kyiv

2008 – ART-KYIV, Ukrainian House, Vernissage Gallery, Kyiv

2009–2010 – DIVISION EXHIBITION, CBM, Kyiv

2009-2010 – DON’T COME ON, RA Gallery, Kyiv

2010 – LEGALIZATION, RA Gallery, Kyiv

2011 –

Eternity, RA Gallery, Kyiv

CALL, RA Gallery, Kiev

GOLDEN PETETIN, Auctions No. 17 (09/04/2011); # 19 (10/29/2011); №21 (07-12-11)

Action GOLDEN MOUNTAINS, Mount Shchekavitsa, Kiev

INDEPENDENT – A NEW ART OF A NEW COUNTRY 1991–2011, FGE, Art Arsenal, Kyiv

EAST TRAVEL, ART-KYIV contemporary 2011, Art Arsenal, Kyiv

Project PHYSICAL TUTORIAL, IPSM Ukraine, School of Visual Arts of RA Gallery

2012 –

CE ESTE DE VANZARE ?, RA Gallery, Kyiv

Auction # 1, MODERN ART (02/25/2012)

UKRAINIAN ALTERNATIVE XX, Auction (07/04/2012; 13/10/2012), DUKAT JSC, Kyiv

GOLDEN PETETIN, Auction № 23 (04/28/2012)

ANOT HER BRICK IN THE WALL, RA Gallery, Kyiv

ARTVILNIUS 12 Project Lendscape inside, RA Gallery, Vilnius

The First Kyiv International Contemporary Art Biennial (Parallel SOVIART Program)

COMMUNICATION XXI, Artist’s House

SQUOT ON OLEHIVSKY, M17 Center for Contemporary Art, Kiev

2013 –

Eternity 2, RA Gallery, Kyiv

ARTISTS DRAW (A4, Ballpoint Pen), Karas Gallery, Kiev

Land-art fest SPRINGWINDFEST, Kyiv

Auction COMMUNICATION XXI, Museum of Contemporary Art of Ukraine, Kiev

DIRECT PROJECTION, J. Greter Art Center, Kyiv

Project I – IT’S MY DREAM, ART KYIV contemporary VIII, Art Arsenal, Kyiv

2014 –

Xmas Exhibition, CSM M17, Kiev

All-Ukrainian Exhibition of 200 YEARS by T. SHEVCHENKO, CBU, Kyiv

Anniversary Exhibition 45 YEARS OF CONSHU, CBBH, Kiev

PAUSE, Olegovskaya Squat, RA Gallery, Kyiv

XXI actinäitus MEES I NAINE 21st nude art show MAN AND WOMAN, Museum of Contemporary Art, Parnu, Estonia

Charity Exhibition UKRAINE – UNITED STATES, Chocolate House CM, Kyiv

The UKRAINIAN LANDSCAPE project. ON THE SIDE OF THIS, I WANT TO EXPECT, Art Arsenal, Kyiv

Charity auction VICTORY BRIDGE to help to ATO Soldiers, CSM M17, Kiev

Charity auction to help ATO Soldiers, DUKAT, Ukrainian House, Kiev

2015 –

Project A4, BALL PEN, Karas Gallery, Kyiv

Project SIMPLE PEOPLE, gallery 8 bit !, Kyiv

XXII actinäitus MEES I NAINE 22st nude art show MAN AND WOMAN, Museum of Contemporary Art, Parnu, Estonia

COURSE OF CLIMBING (to the 50th anniversary of Oleg Holosiy), RA Gallery, Kyiv

Project REAL UKRAINIANS, NSHU, Kyiv

ARTLEVEL International Festival, CSM M17, Kyiv

GAMES X, CAC Soviart, Kyiv; AURUM ART CENTER, Odessa

2016 –

UKRAINIAN LANDSCAPE, Karas Gallery, Kyiv

A4, BALL PEN, Karas Gallery, Kyiv

2017 –

KYIV LANDSCAPE, Museum of the History of the City of Kyiv

SQUOT ON OLEHIVSKA, Sumy Promotion Agency, Sumy

SQUOT ON OLEHIVSKA, SUMMER 2017 PROJECT, Association of Art Galleries of Ukraine, Soviart CAC, Kyiv

All-Ukrainian Exhibition ON INDEPENDENCE DAY OF UKRAINE, NSHU, Kyiv

ART SEASONS | ART AUTUMN CONTEMPORARY, CAC M17, Kyiv